Mine holdninger

Jeg vil bevare og styrke det Danmark, som op gennem historien har givet os velstand, tryghed og rettigheder. Lad os sammen værne om friheden, naturen og hinanden og give et endnu bedre samfund videre til vores børn.

Mine mærkesager er:

Tillid til hinanden og respekt for hverdagens helte

Jeg ønsker respekt for autoriteter! Vores politi, skolelærere, sygeplejersker og soldater fortjener at blive mødt med en ordentlig tone og tillid. Jeg kæmper for, at de ansatte i den offentlige sektor kan fokusere på deres kerneopgaver. Det kræver god arbejdsbetingelser, mindre dokumentation og fuld anerkendelse.

Familiens frie valg – for både store og små

Som far ved jeg, hvad der betyder noget for mig og mine børn. Forældre skal i videst muligt omfang have indflydelse på deres børns opvækst, for det er hjemme i familierne, de vigtige beslutninger træffes. Det handler om alt det nære – om pasningstilbud, skolevalg og ungdomsuddannelser. Jeg kæmper for, at flest muligt skal kunne vælge frit, så familierne får mulighed for at indrette sig, som de ønsker.

Sundhed og tryghed fra først til sidst i livet

Når vi er mest sårbare, skal samfundet være der for os. En tryg start på livet, støtte under sygdom og en værdig afsked med vore kære må være ufravigelige krav i et moderne velfærdssamfund. Jeg kæmper for ordentlige forhold på fødegangene, flere familielæger og varme, venlige hjem til vores ældre borgere. Det fortjener de.

Arbejde

Jeg mener helt grundlæggende, at det skal kunne betale sig at arbejde, for vores samfund er bygget op omkring individets bidrag til fællesskabet. Vi har i Danmark skabt et trygt arbejdsmarked, hvor man ikke er fortabt, hvis man mister sit job, og det er grundlæggende godt – men det siger sig selv, at hvis forskellen i indkomst ved at arbejde og ikke at arbejde er for lille (eller slet ikke er der), forsvinder en væsentlig del af motivationen for både at søge et job og for at stå op og gå på arbejde hver morgen. Hæv bundfradraget for lønindkomst, sæt skatten på arbejde ned og lad os bruge pengene på dem, der ikke kan arbejde.

Forsvar

Man har et forsvar for at undgå krig. Danmark er med i NATO-alliancen, men vi hverken kan eller bør forvente, at de andre medlemslande skal komme til os til undsætning, hvis vi ikke dels kan forsvare os selv, dels er i stand til at hjælpe dem, hvis det blive nødvendigt. Vi bliver nødt til at holde op med at finde på kreative løsninger og dårlige undskyldninger og i stedet forhøje forsvarsbudgettet, så vi bruger de meget omtalte to procent af BNP på at passe godt på de 98 andre procent. Det Nationale Kompromis om Sikkerhedspolitik var et stort skridt i den rigtige retning, men der er fortsat behov for politikere med hjertet og hjernen på rette sted. Ellers får den gamle kinesiske tænker Kong Fuzi ret: “Et land, der ikke har en hær, vil have et andet lands hær.”

Ligestilling
Mænd har domineret det meste af historien på godt og ondt, og vi kommer ikke uden om, at der stadig er områder, hvor kvinder er dårligere stillet end mænd. Samtidig ser vi, at unge kvinder uddanner sig bedre end unge mænd, hvorfor der er grund til at tro, at meget vil forandres i de kommende årtier. For mig handler ligestilling ikke ret meget om køn, men mere om mennesker: Er man dansk statsborger, skal der være lige rettigheder og lige pligter – punktum. Jeg bryder mig i udgangspunktet ikke om kvoter for kvinder, men er positiv over for generelle tiltag, som fremmer ligestillingen gennem incitamenter. I øvrigt mener jeg, at tiden er inde til at indføre universel værnepligt i Danmark, gerne med langt flere muligheder for at aftjene i f.eks. redningsberedskabet, politiet, sundhedsvæsenet, biblioteker og på det sociale område.

Religion
Jeg mener, at tro er et personligt anliggende, som ikke bør spille en fremtrædende rolle i det offentlige rum i et moderne samfund. Som ideologisk, kulturelt og historisk fænomen anerkender jeg kristendommens store betydning for Danmarks udvikling, men jeg er af den holdning, at kirke og stat dybest set burde adskilles helt. Selv er jeg ikke medlem af folkekirken, men mine børn er døbt, fordi familie betyder mere for mig end principper. Jeg vil dog kæmpe for alles ret til selv at vælge og følge den personlige tro, så længe vi er enige om, at lovens ord står over Guds eller en anden religiøs figurs holdninger og regler. Danmark er og skal være et sekulært land, hvor tro aldrig må trumfe demokrati og domstole.

Skole
Mine store børn gik på privatskole i Odense, fordi deres mor og jeg aktivt opsøgte en skoleprofil, hvor klassiske boglige dyder, ordentlighed i fællesskabet og demokratisk dannelse var i fokus. Jeg er varm tilhænger af det frie valg på skoleområdet – naturligvis uden at udvande folkeskolen. Grundlæggende tror jeg på, at lærere og ledere tæt på lærerne bedst ved, hvordan man laver god skole, som både danner og uddanner til det niveau, den enkelte elev kan og vil nå. Lokale ledere skal have mest mulig indflydelse, og de enkelte skoler og lærere bør sættes fri til at undervise, som de finder det rigtigst – med et minimum af centralstyring og kontrol.

Sundhed
Vi har et godt sundhedssystem i Danmark, som vi skal værne om. Men vi skal også huske at tale om, hvorfor vi har det og tale om, hvad sundhed egentlig er. Sygdom, alderdom og død er en del af livet, og vi skal være bedre til at se sundhed som en helhed bestående af bl.a. et godt helbred, gode sociale vilkår, mentalt velbefindende og individuel frihed til selv at vælge til og fra på behandlingshylderne. Desuden skal vi bekæmpe den voksende sundhedsulighed, så de ressourcestærke ikke ikke kommer forrest i køen hos lægen.

 

Disse afsnit er under udarbejdelse og opdateres løbende. Send mig gerne forslag og spørgsmål om politiske emner, der optager dig, og som kunne være relevante for mig.